läs också:

Behövs Confintea?

2 mars, 2022
Confintea, International Conference on Adult Education som nu genomförs för sjunde gången, är en milstolpe för vuxenutbildningen i världen. En global konferens som uteslutande behandlar frågor rörande vuxnas utbildning och lärande och som tar ett helhetsgrepp om alla former av lärande.
2 mars, 2022

Den genomförs bara vart tolfte år – och 2022 är ett Confintea-år. Ändå passerar Confintea-processen rätt obemärkt i Sverige, till och med bland personer som är i branschen.

Vi ägnar däremot mycket uppmärksamhet åt Agenda 2030 men där riskerar vuxnas lärande att hamna i skymundan eftersom utbildningsmålet, mål fyra, handlar om utbildning för alla åldrar, och då har utbildning för barn och unga en tendens att ta över. Det gäller inte bara i den svenska diskussionen, utan även globalt. Unesco skrev i en rapport 2019 att ”det livslånga lärandet utgör hälften av målsättningen i mål 4, men får bara en bråkdel av den globala uppmärksamheten”.

I den svenska skolan finns ett starkt samband mellan elevers socioekonomiska bakgrund och deras resultat i skolan.

Ett annat skäl kan vara att vi i Sverige redan är ganska nöjda, eller som det uttrycks i regeringens rapport till FN när det gäller utbildningsmålet i Agenda 2030: ”Sverige ligger generellt bra till”. I rapporteringen inför Confintea beskrivs flera nyligen genomförda förbättringar gällande kompetensutveckling och yrkesinriktade program och man sammanfattar ”Sveriges utbildningspolitiska mål är helt i linje med BFA (Confinteas handlingsplan)”.

Men vi som jobbar med vuxenutbildning vet att vi har några stora och svårlösta utmaningar i Sverige särskilt i utanförskapsområden där klyftorna, trots ansträngningar, fortsätter att växa. En rapport från Lunds universitet visar att levnadsstandarden i de invandrartäta områdena har sjunkit kraftigt under de senaste decennierna. Välfärdsgapet mellan Södermalm och Botkyrka, eller mellan Västra hamnen och Rosengård, är som mellan Sverige och Costa Rica.

Cecilia Palm, generalsekreterare Folkuniversitetet.

Skolan anses som något av det viktigaste för att överbrygga klyftor. Samtidigt visar en rapport från Unesco att det i den svenska skolan finns ett starkt samband mellan elevers socioekonomiska bakgrund och deras resultat i skolan. Tyvärr är det ingen nyhet, sambandet har förstärkts sedan början av 00-talet.

Utbildning pekas ut som ett sätt att komma framåt, inte minst vuxenutbildning. Regeringens satsningar på Komvux, yrkesinriktade utbildningar och det kommande omställningsstudiestödet är välbehövliga. Men de kommer att vara gynnsamma i huvudsak för redan yrkesverksamma och för unga som har en tanke och en ambition med sitt kommande yrkesliv. Det är tveksamt om de som står långt ifrån kommer att träffas av dessa satsningar. Vi borde bli bättre på att ta till oss, precis som betonas av Confintea, att alla former av utbildning för vuxna ska beaktas – det formella, icke-formella och informella lärandet. Kanske kan vi hoppas att regeringens kommande förslag om förbättrade möjligheter till validering denna gång ger reella möjligheter, men kanske än viktigare att följa Confintea-processen för att ta del av andra länders erfarenheter.

Från svenskt håll har vi flera anledningar att vara öppna för ett utbyte med omvärlden inom utbildningsområdet. Vi kanske inte har hittat alla lösningar. Vi kanske kan ha något att lära. Det som är bra kan vi dela med oss av. Framförallt kan vi medverka till att utbildning för vuxna får det utrymme som behövs för att åstadkomma ett hållbart demokratiskt samhälle.

Det fristående studieförbundet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige. Vi uppbär statsbidrag för de delar av verksamheten som är folkbildningsarbete. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen. Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli. I våra styrelser sitter representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen.
liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.