text  Klara Johansson
bild  Magnus Aronson

20 november 2020

Fortsatt stort engagemang i civilsamhället

Rapporten Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019 visar på en förvånande stabilitet i ideellt engagemang och att engagemang föder engagemang.

Sedan 1992 har forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola kontinuerligt gjort befolkningsundersökningar om ideellt arbete och informella insatser i Sverige. Pernilla Jonsson är chef för enheten för forskning och analys på Svenska kyrkan och kommentator när rapporten presenterades för kulturdepartementet.

– Trots att befolkningen vuxit kraftigt och befolkningssammansättningen ser annorlunda ut ligger andelen av befolkningen som under året gjort en ideell insats stabilt på drygt hälften av befolkningen, män i något högre grad än kvinnor, berättar Pernilla Jonsson. Endast en femtedel av befolkningen har aldrig gjort en ideell insats enligt studien.

citat

Särskilt äldre har ökat sitt bidrag både som andel och i tid.

Vanligast är ideellt arbete i idrotts- och friluftsföreningar men även boendeförening och religiösa samfund står för en stor del.

– Särskilt äldre har ökat sitt bidrag både som andel och i tid och blir därmed allt viktigare bärare av medborgerligt engagemang, säger Pernilla Jonsson. Utbildning, familj och att ha föräldrar som arbetat ideellt ökar sannolikheten att själv göra det. Och engagemang föder engagemang: att arbeta ideellt ökar sannolikheten att även göra informella hjälpinsatser utanför familjen, ge penninggåvor till organisationer och engagera sig politiskt.

Samtidigt visar studien på utmaningar med enkätstudier då färre vill svara på enkäter; svenskfödda, högutbildade och äldre oftare svara än befolkningen i stort.

– Här har den nya studien tagit innovativa grepp för att försöka nå grupper som är underrepresenterade, säger Pernilla Jonsson. För ett samhälle med fortsatt aktiva medborgare behövs dock fortsatta studier av äldres insatser, betydelsen av skillnader i mäns och kvinnors engagemang, och vad som blir de demokratiska effekterna av att färre unga män än kvinnor klarar gymnasiet och läser vidare, om utbildning fortsatt är avgörande för ett aktivt medborgarskap.

Liknande läsning

Hur styrs sjukvården bäst?

Coronapandemin har visat att styrningen av sjukvården måste förändras. Men debattörer fastnar ofta i lösningar i ytterkanten – antingen förstatligande eller bevarat regionalt självstyre.

Fake news under antiken

Väl medvetna om att avtryck som lämnas i samtiden, ekar i framtiden, använde sig romarna flitigt av falska nyheter för att uppnå politiska syften. Mynt och inskrifter blev sin tids media med vilkas hjälp information, och ibland desinformation, spreds.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.