text  Cecilia Palm, generalsekreterare Folkuniversitetet

bild  Istock

10 SEPTEMBER 2020

Ingen får lämnas utanför

I en FN-rapport om vuxenutbildning konstateras att vuxenutbildning inte prioriteras tillräckligt högt, trots en insikt om dess betydelse, och att det finns en överhängande risk att målen om vuxen­utbildning i Agenda 2030 inte kommer att nås, vilket i sin tur äventyrar även andra mål i agendan.

 

Leaving no one behind eller Ingen får lämnas utanför är en av de övergripande principerna i FN:s Agenda 2030. Det gäller inte minst Mål 4 God utbildning för alla, som är viktigt i sig men också avgörande för att nå framgång inom andra målområden.

I januari 2020, före pandemin, var en positiv nyhet att flera unga går i skolan idag än någonsin tidigare men på försommaren rapporterade Unesco att den reguljära undervisningen för barn och unga ställts in i mer än 170 länder. Internationellt har diskussionen om Mål 4 kommit att handla huvudsakligen om situationen för barn och unga. I covid-sammanhang används begreppet utbildningsskuld flitigt. Det är inte förvånande, men innebär samtidigt att de vuxnas lärande har kommit i skymundan och att man har glömt att det finns en historisk skuld av bristande utbildning till personer som idag är vuxna.

Cecilia Palm

Folkbildningen har särskilt goda förutsättningar att bidra till en mer heltäckande vuxenutbildning där såväl formella som icke-formella utbildningsformer räknas, säger Cecilia Palm, generalsekreterare Folkuniversitetet

På senare år är det framförallt behovet av omställning för arbetslivet som har uppmärksammats. World economic forum förutspår i en rapport att 65% av dagens ungdomar kommer att jobba inom yrken som inte finns idag. Ändå minskar tillgången till vuxenutbildning i ett globalt perspektiv med risk för att man inte balanserar resurserna efter samhällets behov. En fungerande vuxenutbildning är helt nödvändig för att kunna klara förändringar, vilket vi ser inte minst nu, när pandemin skär djupt i invanda strukturer. Det räcker inte med att ha en bra utbildning tidigt i livet, det måste finnas utbyggda institutioner även för fortbildning.

citat

Att ha en fungerande vuxenutbildning är helt nödvändigt.

Fördelarna med en utbyggd och väl fungerande vuxenutbildning är dokumenterade. Vuxenutbildning har en positiv inverkan på samhällets välstånd, sysselsättning och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Människor får ett bättre socialt liv, allmänt förbättrat hälsotillstånd, längre liv och blir aktivare medborgare.

Den nuvarande nedåtgående trenden måste brytas. Den största utmaningen är en växande ojämlikhet både mellan länder och inom länder med alltfler som saknar tillgång till utbildning eller av olika skäl inte utnyttjar den. Även i Sverige pekar Svenska Unesco-rådet på ökande klyftor och att arbetet med det livslånga lärandet måste främjas för att Sverige ska kunna nå utbildningsmålen.

Folkbildningen är engagerad internationellt genom organisationen ICAE (International Council for Adult Education). Vi har särskilt goda förutsättningar att bidra till en mer heltäckande vuxenutbildning där såväl formella som icke-formella utbildningsformer räknas.

Sveriges strategi för att bidra till Agenda 2030 är att fokusera inom yrkesutbildning, hållbar utveckling och vuxenutbildning. Vi räknar med att den målsättningen fullföljs och att folkbildningen engageras i arbetet!  

fakta

Fakta

ICAE, International Council for Adult Education, bildades 1973 och är en global organisation som verkar för vuxnas rätt till utbildning. ICAE är en erkänd företrädare för vuxenutbildning i FN-­sammanhang (ECOSOC, UNESCO, UIL). ICAE företräder över 800 ideella utbildningsanordnare i 75 länder, genom lokala, regionala och nationella nätverk. De svenska medlemsorganisationerna är Folkbildningsrådet, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation, Studieförbunden i Samverkan och Lärarförbundet, avdelning folkhögskola. Sedan april i år ingår Cecilia Palm i ICAE:s styrelse.

 

Liknande läsning

Sfi behöver politisk vilja

Bra undervisning i svenska för invandrare, sfi, utgör den enskilt viktigaste faktorn för möjligheten att etablera sig och skapa en framtid i det svenska samhället.

Tilliten är utmanad

Studieförbunden ifrågasätts i debatten, men lite sägs om vad folkbildningen åstadkommer. Vi är oslagbara när det gäller att skapa mervärde både för individen och för samhället.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm