text Gunnar Danielsson, stiftelserektor, Folkuniversitetet region öst
bild  Istock

22 FEBRUARI 2021

Sfi behöver politisk vilja

Bra undervisning i svenska för invandrare, sfi, utgör den enskilt viktigaste faktorn för möjligheten att etablera sig och skapa en framtid i det svenska samhället. En statlig utredning, KLIVA, har presenterat sina slutsatser och förslag på området.

Utredningen beskriver ett illa fungerande system. Visst finns det sfi-verksamhet som fungerar bra, tack vare enskilda lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer eller kommunala förvaltningar. Men utredningen visar på mängder av brister på systemets alla nivåer. Några exempel: Resultatet av en enkät adresserad till kommunernas skolchefer vittnar om ”stor okunskap” gällande vem som är huvudman för verksamheten och vilket ansvar det medför. Utredningen beskriver ”strukturella och generella brister i kvaliteten”. Kvalitets- och resultatuppföljningen på nationell nivå har så stora svagheter att jämförelser mellan olika kommuner inte går att göra. Det är lätt att bli upprörd och förvånad över bristerna inom sfi.

Gunnar Danielsson

KLIVA hade inte i uppdrag att analysera de ekonomiska förutsättningarna för sfi runt om i landet. Det är synd, eftersom ekonomin går hand i hand med den politiska viljan och kunskapen, skriver Gunnar Danielsson, stiftelserektor, Folkuniversitetet region öst.

Än mer förvånande är den uteblivna politiska debatten till följd av utredningen. Integrationsfrågan har dominerat svensk politisk debatt i ett halvt decennium. Ändå har inga politiker hörts debattera utredningens förslag. Finns det ens en politisk vilja att förbättra sfi?

Läget skulle kunna beskrivas så här: Landets 290 kommuner ansvarar för sfi. Kunskapen i kommunerna är låg, samtidigt som kostnadspressen är stenhård. På nationell nivå är det politiska intresset svagt. Kanske är beskrivningen alltför negativ, jag hoppas det. 

Så långt problemen, vilka lösningar föreslås? En av principerna för utredningens arbete var att inte ändra i systemen i onödan utan istället förenkla och förtydliga i dagens lapptäcke av regelverk – en god utgångspunkt. Här finns många bra och väl underbyggda förslag, som att ta fram ett material för att förbättra kommunala upphandlingar av sfi, att koncentrera och tidsbegränsa sfi samt att stärka uppföljning av kvalitet och resultat. Därutöver finns många förslag för att stärka lärarnas kompetens.

citat

Studieförbunden ansvarade för den första organiserade sfi-verksamheten redan 1965.

Flera av förslagen kommer att leda till förbättringar om de genomförs. Tyvärr betvivlar jag att effekterna blir stora utan mer kunskap i kommunerna, bättre finansiering och starkare politisk vilja. 

KLIVA hade inte i uppdrag att analysera de ekonomiska förutsättningarna för sfi runt om i landet. Det är synd, eftersom ekonomin går hand i hand med den politiska viljan och kunskapen. Nu har en sfi-pengsutredning tillsatts, som ska föreslå en riks­gemensam modell för finansiering.

Det finns möjliga vägar framåt som av olika skäl inte finns med i utredningen. Folkbildningen visar på några. Studieförbunden ansvarade för den första organiserade sfi-verksamheten redan 1965. Idag har landets folkhögskolor rätt att anordna sfi, något man ofta gör med goda resultat, inte sällan i samverkan med Folkuniversitetet eller andra studieförbund. Det här inslaget i sfi-systemet borde inte bara ses som ett pittoreskt undantag, utan tvärtom ges förutsättningar att bli ett större uppdrag.  Folkbildningen har unika förutsättningar att hjälpa människor att skapa sig en framtid. De förutsättningarna bör tas tillvara. Ett sätt att visa politisk vilja vore att låta utreda förutsättningarna för en större insats från folkbildningens sida i arbetet med sfi.   

fakta

KLIVA-utredningen

SOU 2020:66, utredningen för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, förkortad KLIVA, tillsattes juli 2018 och presenterade sitt slutbetänkande den 2 december 2020. Utredningens huvudsekreterare var Karin Sandwall, med Inger Bergendorff, Mikael Hellstadius och Michaela Zankl, regionchef på Folkuniversitetet, som utredningssekreterare.

Liknande läsning

Risken med reglering

I år är ett märkesår för demokratin i Sverige. Under det gångna seklet har vi sett framväxten av många starka demokratier i världen, parallellt med en utbyggd välfärd för medborgarna. Har den trenden brutits? I debatten framträder en mer polariserad ton, sociala medier anses ibland motverka det demokratiska samtalet och i World Democracy Index kan vi läsa att demokratin i världen är på tillbakagång. Även Sverige tappar poäng.

Behövs Confintea?

Confintea, International Conference on Adult Education som nu genomförs för sjunde gången, är en milstolpe för vuxenutbildningen i världen. En global konferens som uteslutande behandlar frågor rörande vuxnas utbildning och lärande och som tar ett helhetsgrepp om alla former av lärande.

Forska mer på cirkelns värde

Nu går utredningarna och kontrollerna av studieförbundens rapportering in i slutskedet. Frågan är hur vi går vidare. Ska framtiden mötas med ännu striktare kontroller eller ska vi återupprätta tilliten och också bättre utvärdera resultaten?  Det är...

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.