text  Cecilia Palm, generalsekreterare Folkuniversitetet
bild  Istock

16 NOVEMBER 2020

Tilliten är utmanad 

När mina föräldrar åkte från sommarstugan in till tätorten för att handla lämnades bilen alltid olåst. Själv lärde jag mig tidigt att inte bara låsa bilen, utan också att gömma alla värdeföremål. Studieförbunden har på sätt och vis gått motsatt väg.

Folkbildningsrådet bildades i samband med Skolöverstyrelsens nedläggning 1991 och vi gick från dåtidens strikta regelverk till en modell som bygger på självförvaltning. Ett betydande bevis på tillit till vår förmåga att använda bidragen på rätt sätt. Det fanns en förväntan på att vi till och med skulle åstadkomma mer och bättre än tidigare. Hur kan man ha tänkt då?  

Den som har försökt utforma ett heltäckande, lättolkat och fungerande regelverk för studiecirklar inser svårigheterna. Det kan leda till svåra avvägningar på detaljnivå, till och med låsningar, som fråntar studieförbunden det som är deras styrka: att nå ut vitt och brett, att kunna agera snabbt, att skapa mötesplatser, att engagera.  

Är det upptäckta fusket i studiecirkelverksamheten på Järva skäl nog att gå tillbaka till en styrning à la Skolöverstyrelsen? Det finns naturligtvis en gräns för tilliten även i det här fallet, men dit tycker jag inte att vi har nått. 

Cecilia Palm

Än så länge ska dock studieförbundens verksamhet betraktas som oslagbar när det gäller att åstadkomma stor nytta till en rimlig kostnad, säger Cecilia Palm, generalsekreterare Folkuniversitetet

De mer långtgående förslagen i debatten beaktar varken det faktum att endast en liten andel av studieförbundens verksamhet påverkas av oegentligheterna, eller den nytta studieförbunden gör för mindre än ett par procent av den offentliga utbildningsbudgeten. Alltför lite debattutrymme ägnas åt att redogöra för de forskningsrön och analyser som visar vilket värde verksamheten bidrar med. 

Verksamheten kan naturligtvis följas upp bättre och studieförbunden kan behöva tillägna sig mer av den villkorade tillit som vår fördjupade artikel om tillit talar om. Nya studier kan ge ännu bättre förståelse för när studieförbundens verksamhet fungerar som bäst och när det är bättre att andra åtgärder används.

Än så länge ska dock studieförbundens verksamhet betraktas som oslagbar när det gäller att åstadkomma stor nytta till en rimlig kostnad.  

Låt mig ge tre exempel på områden där studieförbunden kan spela en än viktigare roll framgent.  

I förhandlingarna om las är frågan om kompetensutveckling för arbetslivets behov grundläggande. Regeringen vill att korttidsarbetande under pandemin ska använda sin ”lediga” tid till utbildning. Särskilda medel har skjutits till just för det. Studieförbunden kan bli ett värdefullt komplement till andra utbildningsformer och Folkuniversitetet kan bidra bland annat genom att utnyttja vårt släktskap med universiteten. 

citat

Studieförbunden erbjuder mötesplatser och skapar respektfulla möten.

Den psykiska ohälsan ökar liksom känslan av ensamhet. Studieförbunden erbjuder mötesplatser och skapar respektfulla möten som bryter ensamhet och skapar delaktighet. Vi kan bli ännu bättre genom kontakter med organisationer som arbetar med dessa frågor och genom att följa forskningen inom området.

Den övergång till distansundervisning som vårens coronapandemi tvingade in studieförbunden i har också visat på möjligheter: den som tidigare inte hade tillgång till studiecirklar på hemmaplan har plötsligt tillgång till ett brett urval; ett smalt ämne kan tack vare den rikstäckande spridningen äntligen samla tillräckligt många deltagare för att bilda en grupp. Konkurrensen om folks lediga tid är stentuff men vår framtid ligger i att få människor att i alla fall ibland koppla upp sig mot oss och inte bara Netflix, Youtube eller Tiktok.

 

Vill du få tips på fler intressanta artiklar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Liknande läsning

Forska mer på cirkelns värde

Nu går utredningarna och kontrollerna av studieförbundens rapportering in i slutskedet. Frågan är hur vi går vidare. Ska framtiden mötas med ännu striktare kontroller eller ska vi återupprätta tilliten och också bättre utvärdera resultaten? Det är...

Varför ge sig på kulturen?

När kulturens folk någon enstaka gång ryter till och säger att nu är det nog med nedskärningar – då får de ofta höra att de utgör ”ett sär­intresse”. En klick oklippta och ansvarslösa fri­passagerare. Och förslag på skattesänkningar brukar inte gälla försvaret, infrastrukturen eller ens skolan. Man talar hellre om – kulturen.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.