text  Michael Stenlund, tidigare gymnasierektor Umeå
bild 

10 NOVEMBER 2018

Våra elever klarar sig bättre än genomsnittet

I Skolverkets granskning visade det sig att friskolornas elever inte klarar högre studier lika väl som andra, trots högre betyg. Lyfter man dock ut Folkuniversitetets fria gymnasieskolor ser resultatet genast helt annorlunda ut.

Våren 2018 kom Skolverkets rapport ”Från gymnasieskola till högskola” där de har undersökt övergången för gymnasielever till högre studier. Skolverket har också undersökt relationen mellan betyg och hur väl studenterna klarat sina studier. Rapporten visar att det finns ett tydligt samband mellan höga betyg och hur väl man klarar studierna. Men man kan också utläsa att friskolornas elever inte klarar studierna lika väl, trots att de har högre betygsgenomsnitt. Detta gav naturligtvis ytterligare bränsle till debatten om glädjebetyg inom fristående skolor

citat

Vi har både en bättre övergång till eftergymnasiala studier, och en bättre genomströmning.

En gemensam målsättning för Folkuniversitetets gymnasieskolor är att framgångsrikt förbereda eleverna för högre studier och här fanns en rapport som eventuellt visade på motsatsen. Eftersom Folkuniversitetets gymnasieskolor i rapporten är sammanslagna med alla friskolor så beslutade den nationella gymnasiegruppen sig för att göra en separat analys av Folkuniversitetets gymnasieskolor baserad på samma SCB-statistik som Skolverket hade använt. Resultatet av den interna analysen visar att våra elever genomsnittligt klarar sig bättre än elever från övriga friskolor, även bättre än eleverna från offentliga skolor. Vi har både en bättre övergång till eftergymnasiala studier och en bättre genomströmning. Gymnasiegruppens bedömning är därmed att vi inte ägnar oss åt glädjebetyg och att vi också är bra på att uppfylla vår målsättning.

Vi blir ständigt granskade i vår verksamhet, och även andra generella granskningar och rapporter påverkar oss direkt eller indirekt. Det är därför bra att vi har en egen beredskap att kunna utföra egna analyser. I det här fallet visade det på positiva effekter som kan användas i exempelvis marknadsföring, men även ett dåligt utfall är värdefullt då det ger oss möjlighet att åtgärda brister. Gymnasiegruppen hoppas nu kunna göra kontinuerliga uppföljningar av övergångtal och studieprestationer kopplat till högre studier som kan utgöra ett värdefullt inslag i gymnasieskolornas systematiska kvalitetsarbete.

Liknande läsning

Forska mer på cirkelns värde

Nu går utredningarna och kontrollerna av studieförbundens rapportering in i slutskedet. Frågan är hur vi går vidare. Ska framtiden mötas med ännu striktare kontroller eller ska vi återupprätta tilliten och också bättre utvärdera resultaten? Det är...

Varför ge sig på kulturen?

När kulturens folk någon enstaka gång ryter till och säger att nu är det nog med nedskärningar – då får de ofta höra att de utgör ”ett sär­intresse”. En klick oklippta och ansvarslösa fri­passagerare. Och förslag på skattesänkningar brukar inte gälla försvaret, infrastrukturen eller ens skolan. Man talar hellre om – kulturen.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.